Regulamin hostelu

Każdy Klient i Klientka korzystająca ze schronienia w Hostelu interwencyjnym dla osób LGBT jest zobowiązana do przestrzegania niniejszego regulaminu.

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NINIEJSZA STRONA MA CHARAKTER ARCHIWALNY.  
29 LUTEGO 2016 ROKU FUNDACJA TRANS-FUZJA ZAKOŃCZYŁA WSPÓŁPRACĘ ZE STOWARZYSZENIEM LAMBDA WARSZAWA PRZY PROJEKCIE "HOSTEL INTERWENCYJNY DLA OSÓB LGBT".  
AKTUALNE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI PLACÓWKI ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM 

http://lambdawarszawa.org/lambdawarszawa/co-robimy/hostel-lgbt/


Będąc Klientem/ Klientką Hostelu masz prawo:
 1. bycia traktowaną/traktowanym z szacunkiem i współtworzenia życzliwej atmosfery
 2. wsparcia i pomocy ze strony personelu
 3. bezpłatnego pobytu w Hostelu
 4. godnego traktowania, tolerancji wobec przekonań, ideologii, poglądów pod warunkiem, że nie naraża to na szwank dobra innych
 5. zwoływania społeczności
    Zasady funkcjonowania hostelu

    1. Hostel funkcjonuje całą dobę. Obowiązuje zakaz wychodzenia z Hostelu po godz. 22:00, chyba, że wymaga tego sytuacja zawodowa lub rodzinna uzgodniona z personelem Hostelu. Powrót po 22 bądź spędzanie nocy poza Hostelem powinny być zgłoszone pisemnie.
    2. Przyjęcie do Hostelu następuje na okres dwóch tygodni. Po upływie tego czasu, w uzasadnionych przypadkach, na prośbę klienta/-ki możliwe jest przedłużenie pobytu w Hostelu o kolejne dwa tygodnie, nie dłużej jednak niż do 3 miesięcy.
    3. Obowiązuje cisza nocna od godz. 22:00 do 7:00
    4. Pobyt w Hostelu nie służy trwałemu rozwiązaniu problemów mieszkaniowych i finansowych Klienta/ki (Hostel nie zastępuje stałego miejsca pobytu).
    5. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Klientów/Klientek znajdujące się na jego terenie.
    6. Obowiązuje bezwzględna zasada zachowania lokalizacji Hostelu w tajemnicy. Tajemnicą objęte są także dane dotyczące innych osób mieszkających w Hostelu.
    7. Ze względów bezpieczeństwa prosi się osoby przyjmujące leki przepisane przez lekarza o poinformowanie o tym fakcie kadry Hostelu. Leki dostępne wyłącznie na receptę zostaną wówczas zdeponowane w pokoju kadry. Klienci/ Klientki mają do nich stały dostęp.
    8. Klienci/-ki zobowiązani/zobowiązane są do utrzymywania porządku w pokojach zakwaterowania oraz części wspólnej na zasadach określonych przez Społeczność. Kadra ma prawo do sprawdzania czystości.
    9. Klienci/-ki ponoszą odpowiedzialność finansową za dokonane przez nich zniszczenia na mieniu Hostelu lub innych osób.
    10. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania do Hostelu innych osób – w tym członków rodziny, przyjaciół.
    11. Przywłaszczenie jakiejkolwiek rzeczy nie będącej własnością Klienta/-ki bez wyraźnego pozwolenia właściciela lub właścicielki jest zabronione.
    12. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz wnoszenia, spożywania i przebywania pod wpływem alkoholu i środków zmieniających świadomość.
    13. Obowiązuje zasada abstynencji seksualnej na terenie Hostelu.
    14. W pokojach mieszkalnych (sypialniach) mogą przebywać wyłącznie osoby tam zakwaterowane. W uzasadnionych przypadkach kadra ma prawo wejść do pokoju.
    15. Palenie, w tym tzw. papierosów elektronicznych, dozwolone jest wyłącznie w ogrodzie.
    16. Na terenie Hostelu obowiązuje zakaz używania przemocy psychicznej, fizycznej i słownej wobec siebie i innych. Obowiązuje odnoszenie się do siebie z szacunkiem i w sposób pokojowy.
    17. Każda osoba korzytająca ze schronienia zobowiązana jest do obecności na zebraniach Społeczności.
    18. Hostel zapewnia wyłącznie podstawowe wyżywienie i środki higieny osobistej.
    19. Pozostawione w Hostelu rzeczy należy odebrać w ciągu 7 dni. Po tym czasie zostaną wyrzucone.
    20. W przypadku łamania zasad regulaminu, decyzją Zespołu, Klient/Klientka jest zobowiązana do opuszczenia Hostelu w ciągu 24 godzin lub natychmiastowo.
    edzamieszczono: 2015.02.06

    szukaj

    menu

    generowano:
    0.0294 s
      kontakt@transfuzja.org użwamy cookies »  
    hostel
     
    login

    hasło

    zapomniane hasłozarejestrujzaloguj